Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_top position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_bottom position below the menu.
Login
Register

Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_bottom position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_top position below the search.
РЕЗЮМЕ НА ПРОЕКТА PREVENT

РЕЗЮМЕ НА ПРОЕКТА

Заглавие на проекта
Превенция и минимизиране на рисковете за околната среда и визия за иновативни способи /PREVENT

Водещ партньор (име/ държава)
Община Димитровград, България

Проектни партньори
Община Узункюпрю, Турция

Приоритетна ос
Околна среда

Специфична цел
1.1 Превенция и намаляване на последиците от природни и причинени от човек бедствия в транс-граничната област

Продължителност (в месеци)
15

Общ бюджет (в евро)
589529.38

Цели на проекта
Основните цели на проекта са насочени към справяне с основните и глобални проблеми, които са тясно свързани с горските пожари, наводнения, замърсяване на атмосферата, биотични агенти и влияние промените в климата . Успешното му изпълнение ще бъде отговор на промените, настъпили през последните години в характера и начина на използване на околната среда в Европа, които започнаха да намират своя отзвук в България и Турция, особено в съседния трансграничен регион.
Първоначална среща между законните представители и технически и финансови експерти на двамата партньори по проекта ще се проведе в сградата на Водещия партньор и споразумение за партньорство ще бъде подписано от кмета на Димитровград и кмета на Узункьопрю. Партньорите по проекта, противопожарни институции в двете общини, както и други институции, които отговарят за защита на населението от двете страни на границата, ще създат формална мрежа за сътрудничество, която ще работи за предотвратяване и ликвидиране на последиците от природни и причинени от човека бедствия. Мрежата ще работи за изграждане на капацитет, повишаване на информираността на превантивни дейности, разработване на съвместни стратегии за оценка на риска, подобряване на координацията, обучения в използването на ИКТ, включително въвеждането на нови методи, обмяна на опит, ноу-хау и добри практики ( посещения, кръгли маси, конференции и др). Основните дейности по проекта са доставка на оборудване и строителни дейности и надзор за монтаж на кула за водещ партньор и доставката на оборудване и строителни работи и надзор за инсталирането на предотвратяването на наводнения на информационна система за партньор по проекта - Узункюпрю. За да се осигури устойчивост на проекта ще бъде разработена обща стратегия за превенция на природни и причинени от човека бедствия и смекчаване на последиците от тях в целия трансграничен район на. За разпространение на резултатите от проекта ще се проведе начална и заключителна пресконференции и дискусионен форум "Превенция и ликвидиране на последиците от природни и причинени от човека бедствия" общо шест публикации в медиите ще бъдат направени, за да информира местните общности. Рекламни материали за дейността на транс-граничния регион на проекта ще бъдат разработени / 500 брошури за проекта; 200 чанти, 200 писалки, 200 USBs и 200 CD-та за инициативи / . Информационни табла ще бъдат поставени на основните сгради на двамата партньори.

Резултати по проекта
1. Проведена първоначална среща за изпълнението на проекта Подписано споразумение за партньорство. възлагане на договора на екипа за управление на проекта - ръководител на проекта, координаторите и финансови асистенти. Разработен подробен план за действие със стриктни срокове, времеви график и отговорности. Одобрени критерии за избор на участниците в мрежата за сътрудничество и различните дейности. Подробни споразумения с задачи и отговорности с участващите институции уговорени и одобрени от двамата партньори.
2. Мрежа за сътрудничество за предотвратяване и ликвидиране на последиците от природни и причинени от човека бедствия, създадени, за да се улесни повишаване на информираността спрямо общи предизвикателства, рискове, изграждане на капацитет и подобряване на сътрудничеството и обмена на знания и добри практики между хора, институции и организации от двете страни на границата.
3. Осигуряване на всички необходими съоръжения за инсталацията на AOT, готови да бъдат експлоатация след строителството.
4. Монтаж на UFIS, като онлайн систма в реално време за превенция наводнения и информационна система. Резултатът тук е осигуряването на система, създадена като важна и неделима и неразделна част и съществен елемент за работата на инсталацията.
5. Разработена Обща стратегия за превенция и намаляване на риска от негативните последици от природни и причинени от човека опасности и план за действие.
6. Начална и заключителна пресконференции
7. Дискусионен форум "Превенция и ликвидиране на последиците от природни и причинени от човека бедствия".
8. Общо шест публикации в медиите. Рекламни материали за дейността на транс-граничния регион на проекта ще бъдат разработени / 500 брошури за проекта; 200 чанти, 200 писалки, 200 USBs и 200 CD-та за инициативи / . 2 информационни табели ще бъдат поставени на основните сгради на двата партньора.

Целеви групи
1. Местни и регионалните власти;
2. Населението на Трансграничния регион;
3. НПО-та;
4. Организации и институции подкрепящи бизнеса;
5. Малдежи (на възраст до 29)
This web site is developed with the financial support of the European Union through the Interreg-IPA CBC Bulgaria-Turkey Programme 2014-2020. The content of this web site does not reflect the official opinion of the European Union. Responsibility for the information and views expressed therein lies entirely with the author(s).

Contact & İnfo

Dimitrovgrad Municipalty Project Coordinator
Petya Tisheva
msp3@dimitrovgrad.bg

Uzunköprü Municipalty Project Coordinator
İbrahim Çekiç
ibrahim.cekich@gmail.com

Uzunköprü Belediyesi

Община Димитровград